Privacy Policy

Privacy Policy

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
One Rx Proje Yönetim Tasarım ve Üretim Ltd. Şti. (“One RX” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
One RX tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

Şirketimizin mevcut ve potansiyel gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin veya bayilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, finans (IBAN/banka hesap bilgisi) müşteri işlem verileriniz ile ayrıca kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet belgelerinde yer alması sebebiyle) Şirketimizin iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, hizmet satış, satış sonrası hizmetleri, operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşterilerimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi kapsamında reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, konaklama ve seyahat dahil organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerinin/alt işverenlerinin/iş ortaklarının/hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, özlük (işe giriş bildirgesi), hukuki işlem bilgileri, finans (IBAN/banka hesap bilgileri), mesleki deneyim ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet belgelerinde yer alması sebebiyle) Şirketimiz faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet satın alım, operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçleri, hukuk işlerinin takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, konaklama ve seyahat dahil organizasyonlarının planlanması, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde, kimlik ve fiziksel mekan güvenliği verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi,

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde, işlem güvenliği verileriniz ile Şirketimizin kablosuz ağ bağlantısını kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, denetim firmalarına, avukatlara, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması, Şirket’in bağlı bulunduğu One Rx şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya Şirketiniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Formu  ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Infoturkey@one-rx.com  yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

error: Content is protected !!